Nyhedsbrev – Lettre d’information – August/Août 2015

Nyhedsbrev august 2015

 

Kære forældre,

Nu har vi taget hul på et nyt skoleår, og det er med nye lokaler, nye elever og en enkelt ny lærer. Det har været dejligt at tage underetagen i brug, hvor skolen fremover vil holde til. Børnehaven vil fortsat være at finde på 1. sal, og skoleeleverne vil ligeledes være at finde i hele huset, selv om undervisningen kommer til at foregå i underetagen.  En stor tak til de forældre og børn, der har brugt aftner og weekender på at hjælpe os med renoveringen.

Goddag og farvel

Henover en sommer sker der som regel en del med elevtallet i positiv retning, hvilket også er tilfældet i år, og det glæder vi os over. Lige inden ferien bød vi Viktor (10) velkommen, og på mandag tager vi imod Mads (5), Melek (6), Emily (6), Nora (7), Lilje (7), Silas (10). Desværre har vi også måtte sige farvel til en enkelt elev, nemlig Ilyas. Melek og Nora, der tidligere har været kombineret børnehave- og skolebørn, rykker op i skolen fra august måned. I børnehaven har vi sagt velkommen til Sonia (2 år). I børnehaven sker der en større udskiftning af børn, idet nogle skal flytte og andre har truffet et andet valg af bl.a. logistiske årsager. Nogle er flyttet til den Franske Skole, da det hele tiden har været deres primære ønske. Til gengæld er søgningen til børnehaven stor, og vi har i øjeblikket en venteliste, som betyder, at børnehaven vil være fyldt op igen til december.

Velkommen til nye forældre

Nye børn i huset betyder også nye forældre. På tavlen i gangen hænger der en liste med navne, mailadresser og telefonnumre på alle børn, så det er nemt for forældrene at lave legeaftaler. Jeg opdaterer automatisk listen, så hvis nogle af jer ikke vil figurere på denne, må I meget gerne sende mig en mail.

Der er frokost hver dag kl. 11.30. Maden er økologisk og består oftest af mange grøntsager, og vi serverer typisk en lille dessert bestående af yoghurt eller frugt. Man skal altid smage på maden, og hvis desserten er yoghurt, er det vigtigt, at man har spist godt af hovedmåltidet, så kroppen ikke kun får sukker. Desserten er ikke en belønning for at spise op.

Hvert barn skal på sin plads have rent tøj: undertøj, strømper, bluse og bukser og derudover regntøj, gummistøvler og en varm trøje. Det er vigtigt, at børnene har fodtøj, de selv kan tage af og på, og som passer til årstiden.

Den dansk-franske Skole er bygget på grundsten bestående af multikulturelitet, aldersintegration og det participatoriske princip. Det multikulturelle og det aldersintegrerede kommer til udtryk i det daglige, mens det participatoriske er mere latent. Fx er det, når I forældre hjælper os med at sætte lokalerne i stand, men det kan også være, I får lyst til at bidrage til undervisningen ved at formidle jeres viden om et givent emne, eller komme og lave mad en dag, fordi I gerne vil hjælpe eller har en ret fra jeres hjemegn, som børnene skal smage. Andre gange er det forældre, der rydder op i bogreolen, hjælper med frugt til børnene eller rydder køkkenet om eftermiddagen. Det participatoriske kan komme til udtryk på mange måder, og I er alle meget velkomne til at komme med forslag og bidrag. Kom og tal med os, så vi kan lave aftaler, for den dag I kommer. Vi vil sende en mail ud, når vi har brug for hjælp til specifikke opgaver.

I tilfælde af sygdom

Hvis jeres børn er syge må I meget gerne sende en mail til administration@ecolefrancodanoise.dk.

Tablets og telefoner

Skolebørnene må meget gerne have deres egne tablets og telefoner med, som de kan bruge i undervisningen. Reglerne for medier er, at de gerne må bruges, så længe der er et læringsmæssigt formål med aktiviteten. Nogle spil som fx Minetest er godkendt til spilbrug, hvis man er i stand til at installere mods eller unzippe filer. Dvs. Facebook, Instagram, Snapchat, sms og andre tidsrøvere er ikke en del af skoledagen.

Personale

For at understøtte den pædagogiske vision om at være et integreret hus, vil lærerne i skolen (Anna, Stefan, Aude og Emmanuelle) også fremover være at finde i børnehaven et par dage om ugen. Det styrker huset som helhed og vores relationer til både børn og forældre. Jeanne har valgt at gå på halv tid og vil arbejde tirsdag og torsdag, mens Elodie og Katharina arbejder de øvrige dage. Da vi løbende har kvalificerede kandidater på prøve, vil Aude, der er ny potentiel lærer i skolen, undervise i fransk fra skoleårets begyndelse. Aude har flere års undervisningserfaring med fransk som modersmål og begynderfransk for ikke-fransktalende. I køkkenet har vi Nadia, der hjælper dagligt med afrydning og rengøring. Aude og Emmanuelle vil samarbejde om franskundervisningen.

Planlægning af skoleåret

På Den dansk-franske Skole er undervisningen Freinet-inspireret, hvilket bl.a. betyder, at vi lærere i høj grad fungerer som vejledere, og at undervisningen er baseret på elevernes motivation, behov og ønsker. I praksis betyder det, at vi løbende tilpasser årsplanen til det enkelte barn. Vi bruger folkeskolens fælles mål og trinmål som vejledende redskaber til at sikre os, at elevernes kunnen og færdigheder står mål med folkeskolen. Med henblik på at synliggøre elevernes faglige udvikling, vil vi i år tage et nyt evalueringsværktøj i brug: et detaljeret kompetenceskema for hvert barn. Det vil give børn, forældre og lærere mulighed for løbende kvantitativt at kunne vurdere, hvad de officielle forventninger er, og hvordan barnet rent fagligt ligger ift. disse. Som forældre er det rart at vide, hvad eleverne arbejder med, og det kan I se på vores blog på http://blog.ecolefrancodanoise.dk/. Noget undervisning er selvfølgelig tilrettelagt på forhånd, og det vil vi sørge for at kommunikere ud til jer via bloggen. Som yderligere kvalitetssikring har vi en certificeret tilsynsførende, Søren Hedegaard, der er godkendt af skolens bestyrelse og som besøger skolen en gang om året, hvor han observerer og superviserer.

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejersken, Pernille Hagemann Jensen, vil komme på besøg i løbet af året. Hun afholder indskolingssamtaler med børn i 0. og 1. klasse og deres forældre, og samtaler med elever i 5. klasse uden forældre. Derudover vil der være samtaler til de ældste elever, som ligeledes foregår uden forældre. Sundhedsplejersken er kun tilknyttet skolen.

 

Chers parents, C´est la rentrée et nous commençons la nouvelle année scolaire dans de nouveaux locaux avec quelques nouveaux élèves et une nouvelle professeur. Nous sommes contents de mettre en service le rez-de-chaussée où l´enseignement a déjà commencé. L´école maternelle reste à l´étage. Un grand merci à tous les parents et enfants qui ont passé des week-ends et soirées à nous donner des coups de main pour la rénovation et le nettoyage.

Bonjour et au revoir

En règle générale le nombre d´élèves se développe positivement au cours d´un été. Cela a aussi été le cas cette année et nous nous en réjouissons. Juste avant les vacances d´été, nous avons souhaité la bienvenue à Victor (10) et le lundi de la rentrée nous avons souhaité la bienvenue à Mads (5), Melek (6), Emily (6), Nora (7), Lilje (7) et Silas (10). Malheureusement nous avons dû dire au revoir à un élève – Ilyas. A l´école maternelle il y a un échange d´enfants plus important puisqu´il y en a qui déménagent ou d´autres qui ont fait un autre choix, entre autres pour des raisons logistiques. Quelques – uns sont partis au lycée français, parce que cela a toujours été leur souhait. Malgré cela il y a beaucoup de demandes pour l´école maternelle. Nous avons une liste d´attente en ce moment ce qui veut dire que la maternelle se rempliera jusqu´au mois de décembre. Nous souhaitons la bienvenue à Sonia (2) qui nous a rejoints à la rentrée.

Bienvenue aux nouveaux parents

De nouveaux enfants chez nous – cela veut dire de nouveaux parents aussi. Sur le tableau dans le couloir à l´étage il y a une liste avec les noms, les adresses e-mail et les numéros de téléphone de tous. Donc c´est facile d´arranger des rendez-vous entre les enfants. Je mets la liste à jour régulièrement. Si vous ne souhaitez pas y apparaître, envoyez-moi un e-mail. Nous déjeunons tous les jours à 11h30. En général les plats contiennent beaucoup de légumes et sont préparés d´aliments provenant d´agriculture biologique. Souvent il y a un petit dessert, soit du yaourt soit des fruits. Il faut toujours goûter au repas et si en dessert il y a du yaourt, il est important de bien avoir mangé le repas principal pour que le corps n´ait pas seulement du sucre. Le dessert n´est pas une récompense pour le fait d’avoir tout mangé. Il est important que chaque enfant ait des vêtements propres sur sa place: des sous-vêtements, des chaussettes, un t-shirt, un pantalon et en plus des vêtements de pluie, des bottes et un pull chaud. Il est important que les enfants aient des chaussures qui correspondent à la saison et qu´ils soient capables de mettre et d´enlever tout seul. L´école franco-danoise est basée sur le multiculturalisme, la mixité d´âge et le principe participatif. Les deux premiers nommés s´expriment au quotidien, pendant que le coté participatif est plutôt actuel de temps à autres. C´est par exemple quand vous, les parents, nous aidez pour les travaux de rénovation. Mais cela pourrait aussi être sous d’autres formes : par exemple si vous avez envie de contribuer à l´enseignement en partageant vos connaissances sur un certain sujet ou si vous voulez venir faire la cuisine un jour pour aider ou faire goûter un certain repas aux enfants. D´autres fois cela peut être un parent qui range les étagères de livres, aide à préparer des fruits pour les petites pauses ou donne un coup de main pour ranger la cuisine dans l´après-midi. Faites-nous savoir si vous avez d´autres idées pour participer et contactez-nous s´il y a besoin de faire des arrangements. Nous vous informerons par e-mail quand nous avons besoin d´aide pour des tâches spécifiques.

En cas de maladie

Si vos enfants sont malades écrivez-nous un e-mail à  administration@ecolefrancodanoise.dk.

Tablettes et téléphones portables

Les enfants de l´école ont le droit d´apporter leurs tablettes et téléphones s´ils les utilisent dans le cadre de l´enseignement. Le règlement est qu´on a le droit d´utiliser les médias si c´est en fonction des sujets liés aux cours et projets d´école. Il y a des jeux comme Minetest auquel on a le droit de jouer si on est capable d ´installer des mods ou de dézipper des fichiers. C´est à dire que Facebook, Instagram, Snapchat, sms et d´autres voleurs de temps ne font pas partie du quotidien scolaire.

Le personnel

Pour soutenir la vision pédagogique d´être une institution intégrée les enseignants de l´école (Anna, Stefan, Aude, Emmanuelle) sont également à la maternelle quelques heures/jours par semaine. Cela consolide nos relations avec les enfants et les parents. Jeanne a choisi de travailler en mi-temps et travaillera donc le mardi et le jeudi. Elodie travaille le lundi, mardi et mercredi. Katharina travaille le mercredi, jeudi et vendredi. Comme nous avons continuellement des candidats qualifiés à l´essai, Aude, qui est une nouvelle potentielle prof, va faire la classe en français au début de l´année scolaire. Aude a plusieurs années d´expérience d´enseignement de français en langue maternelle et de français pour débutants pour des non-francophones. Aude et Emmanuelle vont travailler ensemble autour de l´enseignement du français. En cuisine il y a Nadia qui aide quotidiennement.

Le planning pour l´année scolaire

Dans l´école franco-danoise l´enseignement est inspiré de Freinet. Cela veut entre-autre dire, que nous, en tant que profs, nous sommes plutôt des guides et que l´enseignement est basé sur la motivation, les besoins et les souhaits des élèves. En pratique cela veut dire que nous adaptons le planning de l´année continuellement à l´enfant individuel. Nous nous servons du plan d´études général et du plan d´évaluation de niveaux des ”folkeskoler” pour être sûrs que les connaissances et le savoir-faire des élèves sont à la hauteur du niveau des ”folkeskoler”. Pour rendre plus visible le développement des compétences spéciales des élèves, nous allons cette année appliquer un schéma de compétences détaillé pour chaque enfant. Cela va donner la possibilité aux enfants, aux parents et aux professeurs d´évaluer ce que sont les attentes officielles et où l´enfant en est par rapport à celles-ci. En tant que parents il est bien de savoir sur quels sujets les élèves se penchent. Vous pouvez aller voir sur notre blog http://blog.ecolefrancodanoise.dk/. Il y a bien entendu aussi une partie des cours qui est préparée au préalable. Nous communiquerons par le blog. Par ailleurs, nous avons une personne qualifiée de l´extérieur (Søren Hedegaard) qui est reconnu par le conseil d´administration et qui vient une fois par an pour observer et superviser.

L´infirmière puéricultrice

L´infirmière puéricultrice, Pernille Hagemann Jensen, va nous rendre visite au cours de l´année. Elle fait les entretiens de scolarisation avec les enfants des classes 0 et 1 et leurs parents. En outre il y aura des entretiens avec les élèves les plus âgés qui se dérouleront sans les parents.

Cordialement

Anna