STUK har som forventet fastholdt deres fratagelse af Skolens tilskud.

STUK har reelt ikke ændret holdning i forhold til forslaget til afgørelse. Deres hovedargumenter er, at de har mistillid til skolen, da bestyrelsen
     “har haft som prioritet at skabe en god skole for børnene”
og at
     “skolen under hele tilsynet har forsvaret sin tilgang til  undervisning og skoledrift”.
(se partshøringen s. 36)

Magtmisbruget er fuldkomment.


Når vi skriver, at afgørelsen er som forventet skyldes det, at STUKs forslag klart bar præg af et ønske fra STUKs side om at fratage skolens tilskud uanset de faktiske omstændigheder, og dette ønske fremgår også af afgørelsen.

Det er vores klare vurdering, at STUK har behov for at statuere et eksempel for en ikke-muslimsk skole, således at STUKs overgreb mod de muslimske friskoler ikke bærer præg af ulovlig diskrimination.

Nogen er nødt til at tage denne vigtige kamp – den vil være afgørende for den danske friskolekultur de næste mange årtier. Vi ved også, at vi vil vinde kampen, og det er meget sandsynligt, at det vil tage ca. 10 måneder gennem klage til Ombudsmanden.

På den baggrund – og fordi vi selvfølgelig vil forsvare vores helt unikke skole – har vi valgt at fortsætte skolen, foreløbigt t.o.m. skoleåret 20/21. 

Forudsætningen for at tage denne beslutning er den fortsatte solide opbakning, vi har oplevet fra forældre, lærere, børn og andre interesserede. Vi vil under hele konflikten have brug for hjælp:

  • praktisk hjælp i form af rengøring, vedligeholdelse, istandsættelse af lokaler og andre initiativer (ansvarlig: Alice)
  • pengedonationer eller lån (ansvarlig: Pierre)
  • rekruttering og PR: det allervigtigste for os er at holde elevtallet stabilt og gerne øge det. Vi har en fantastisk skole. Tag del i kampen og fortæl historien!

Alle detaljer kan findes i partshøringen, vores svar, bilagene (ej personfølsomme) og den endelige afgørelse.

Opdatering 2020-05-23: Den 13. maj anvendte STUK friskolelovens §9h til fratage at skolen dens status som friskole. Beslutningen er indiskutabelt ulovlig, da STUK ikke har givet det lovpligtige påbud forud for denne og er dermed et klokkkeklart brud på grundlovens §76. Vi har derfor klaget til ombudsmanden. Skolen fortsætter under friskolelovens §34 (“hjemmeundervisning”).

Opdatering 2020-06-10: Ombudsmanden hastebehandler sagen.

Korte film om skolen: Se min skole, Leg og lær med robotter

Opdatering 2020-06-11: Anerkendelse af skolens undervisning: H.C. Ørsted medaljen 2020 går til vores sciencelærer.

Opdatering 2020-07-27: Ombudsmanden er nu for alvor gået ind i sagen og sat fingeren på det punkt, der fra et juridisk synspunkt er mest ømt: manglende partshøring [link] . Han har således sendt klagen videre til STUK, der får en sidste chance for at rette op på ulovlighederne, før han for alvor vil gå ind og undersøge STUKs afgørelse. Det bliver spændende at se, om STUK fastholder den bastante fremfærd eller kommer lidt til fornuft. Vi kan uanset hvad love, at fortsættelse følger.

Opdatering 2020-10-12: Ombudsmanden har af egen drift rejst en principiel sag om partshøringer af friskoler og givet STUK 6 uger til at svare. Vi har fastholdt vores klage og ombudsmanden har sendt den videre til STUK. God artikel i Information (scannet version her).

Opdatering 2020-12-04: Kommunen har nu afsluttet første runde af sit tilsyn med hvert af skolens børn. Den gennemgående konklusion er:

Den samlede vurdering, baseret på den observerede undervisning af [elevernes] og [deres] læringsudbytte, står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det er endvidere vurderingen, at arbejdet med [elevernes] trivsel og motivation udgør et godt grundlag for fortsat
læring og alsidig udvikling.

Opdatering 2021-03-25: Den 11. december 2020 klagede vi til ombudsmanden over, at STUK ikke har foretaget tilsyn på skolen for nylig, navnligt set i lyset af, at kommunen i mellemtiden har godkendt undervisningen. Derudover klagede vi over, at STUK beviseligt lyver, når de hævder, at de er blevet nægtet adgang ifm. et tilsynsbesøg (de kom udelukkende for at bede om en kvittering) og efterfølgende har anvendt den historiske §9h-sanktion. Det har ombudsmanden den 8. februar 2021 bedt STUK om at gøre rede for. Vi ser frem til den forklaring!

Ombudsmanden har i mellemtiden afsluttet den principielle sag om partshøringer. Selvom han kritiserer STUK (“kan ikke tilslutte sig deres betragtninger”), tager han noget overraskende slet ikke stilling til den ellers meget kritisable praksis, det er at fratage skolerne tilskuddet, før de er blevet partshørt. God artikel i Skolemonitor (kopi).

Opdatering 2021-08-25: Ombudsmanden afsluttede sagen i juni og har valgt ikke at udtale sig, med henvisning til en tidligere sag, som Scientology rejste ifm. lukningen af deres skoler i 2008. Hvad angår grundlovsbrudsaspektet henviser han til forarbejderne til en lovændring fra 2002, hvor koblingen mellem friskolelov og grundlov skulle være lempet. Hvad angår kravet om påbud, skriver han “Jeg mener ikke at bemærkningerne i forarbejderne til §9 kan medføre en pligt til altid at udstede et formelt påbud forud for en afgørelse om bortfald af statsstøtte”. Vores konklusion er, at ombudsmanden vægter det højere at tilfredsstille sin arbejdsgiver Folketinget end at beskytte borgernes rettigheder i mødet med myndighederne. Det ser skidt ud for retssikkerheden her til lands. Det må vi gøre noget ved.

Opdatering 2021-09-03: Artikel i skolemonitor: Frihedsforsøg klinger falskt når man lukker friskoler for det samme.